$co; }; ?> Dokumenty » CPPPaP Michalovce

Dokumenty

 

Tlačivá počas COVID-19

 


Čestné vyhlásenie

 


Žiadanka

 

 

Tlačivá pre deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP)

 

Tlačivá pre deti zo SZP pred nástupom do školy


Žiadanka

 

Anamnestický hárok

 

Žiadosť o psychologické vyšetrenie dieťaťa zo SZP pred nástupom do školy

 

Tlačivá pre žiakov základnej školy zo SZP


Žiadanka

 

Anamnestický hárok

 

Žiadosť o psychologické vyšetrenie žiaka základnej školy zo SZP 

 

Pedagogické posúdenie žiaka v ZŠ

 

Všeobecné tlačivá


Žiadanka

 

Anamnestický hárok

 

Prihláška na psychologické vyšetrenie

 

Prihláška na špeciálno-pedagogické vyšetrenie

 

Žiadosť o odporúčanie na pridelenie asistenta učiteľa

 

Objednávací list na preventívne aktivity

 

Objednávací list na profesijné poradenstvo

 


Pozvánky na pracovné stretnutia výchovných poradcov a koordinátorov primárnej prevencie ZŠ a SŠ


 

Ponuka odborných aktivít v školskom roku 2019/2020


Ponukový list odborných aktivít pre žiakov I.stupňa ZŠ

 

Ponukový list odborných aktivít pre žiakov II.stupňa ZŠ

 

Ponukový list odborných aktivít pre žiakov SŠ

 

 

Pre rodičov

Zlaté pravidlá dobrého poslucháča

 

Stratégie počúvania

 

Vplyv médií na dieťa

 

Ako ovládať hyperaktívne dieťa

 

Dys-com

 

Na čo sa pýtajú rodičia

 

Poruchy učenia

 

Rady pre rodičov – ako prežiť pubertu

 

Reedukácia detí

 

Voľba povolania – pre rodičov

 

Pre pedagógov

Ako vyučovať deti s poruchou pozornosti a hyperaktivitou

 

Ako pracovať s dieťaťom so slabším intelektovým výkonom

 

Dieťa a dyslexia

 

Edukačné aktivity

 

Kariérne poradenstvo

 

Nadané dieťa

 

Vývinové poruchy učenia a nadanie

 

Správy

Správa o činnosti CPPPaP Michalovce za šk. rok 2012/2013

 

Správa o činnosti CPPPaP Michalovce za šk. rok 2013/2014

 

Správa o činnosti CPPPaP Michalovce za šk. rok 2014/2015

 

Správa o činnosti CPPPaP Michalovce za šk. rok 2015/2016

 

Správa o činnosti CPPPaP Michalovce za šk. rok 2016/2017

 

Kolektívna zmluva

KZ 2018