$co; }; ?> Oznamy » CPPPaP Michalovce

Oznamy


OZNÁMENIE   


Vážení rodičia, milí klienti, informujúca sa verejnosť!

Oznamujeme Vám, že na základe Usmernenia VÚDPaP zo dňa 19. 05. 2020 vydaného na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č.: OLP/3991/2020 zo dňa 13. 05. 2020 a Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 18. 05. 2020, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Okružná 3657, 071 01 Michalovce obnovuje svoju činnosť na obdobie od 25. 05. 2020 do ukončenia školského roka 2019/2020 v obmedzenom režime.

Na základe rozhodnutia zmienených orgánov a zriaďovateľa CPPPaP zabezpečuje urgentnú starostlivosť na základe telefonických objednávok:

na tel. č. 056/ 688 30 56 pracovisko Michalovce

na tel. č. 056/ 652 20 80 pracovisko Sobrance

na tel. č. 0911 439 400

Za urgentnú starostlivosť poskytnutú klientovi formou osobného kontaktu v poradenskom zariadení sa považuje starostlivosť v takej situácii, ktorej odloženie riešenia alebo riešenie inou, alternatívnou formou, by malo za následok výrazné zhoršenie aktuálneho stavu, a tak bezprostredne negatívny dopad na jeho psychické zdravie, vývin a vzdelávanie.

Urgentnosť prípadu posúdime ešte pred samotným osobným stretnutím s klientom (anamnéza od rodiča, dostupné doklady, dokumenty, správy z vyšetrení). Kritérium urgentnosti posudzujeme prioritne vo vzťahu k potrebám klienta, nie vo vzťahu k potrebám iným (škola, úrad…). Pri urgentnej starostlivosti v poradenských zariadeniach vnímame ako prioritné: 1. potrebu dieťaťa, 2. jeho zdravie, 3. zdravie odborného zamestnanca.

Naďalej poskytujeme všetkým klientom poradenského zariadenia odbornú starostlivosť telefonicky, e-mailom, online.


Pokyny pre klientov CPPPaP


• zabezpečte si vlastné modré pero a dieťaťu obyčajnú ceruzku

• zakryte horné dýchacie cesty rúškom (alebo iným ochranným prostriedkom) sebe aj dieťaťu

• je potrebné a povinné vyplniť a podpísať Čestné prehlásenie a Žiadanku (dostupné na našej webovej stránke v časti „Dokumenty – Tlačivá počas COVID-19" http://psychologiami.sk/?…)

• bude Vám aj dieťaťu zmeraná telesná teplota

• povinne si vydezinfikujete ruky

• na vyšetrenie alebo poradenstvo môže dieťa sprevádzať maximálne jeden zákonný zástupca (prítomnosť súrodencov, alebo iných maloletých osôb je zakázaná)

• vo vnútorných priestoroch dodržiavajte odstup min. 2 m.