$co; }; ?> Ostatné » CPPPaP Michalovce

Ostatné

 

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Okružná 3657, 071 01 Michalovce

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonovzverejňuje a sprístupňuje

označenie zodpovednej osoby: Lenka Serbáková

adresa: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, okružná 3657, 071 01 Michalovce

telefón: 056/688 3056

e-mail: serbakova.lenka@lekosonline.sk

Spôsoby podávania podnetov:

Písomne na vyššie uvedenú adresu s označením na obálke „Podnet – neotvárať“

Osobne priamo zodpovednej osobe

Ústne do zápisnice, ktorú spíše zodpovedná osoba

Elektronicky na vyššie uvedenú e-mailovú adresu zodpovednej osoby

 

Informácie podľa čl.13 Nariadenia

Informačná povinnosť čl.13 GDPR