$co; }; ?> Úvod » CPPPaP Michalovce

Úvod

 

Vitajte na našej stránke

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Okružnej v Michalovciach je zriadené v zmysle § 130 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a § 3 Vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie Zriaďovacou listinou Krajského školského úradu v Košiciach. Touto zriaďovacou listinou je vymedzená územná pôsobnosť centra pre okres Michalovce a Sobrance. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je samostatnou štátnou rozpočtovou organizáciou zaradenou do siete škôl a školských zariadení MŠ SR.

 

Služby poskytované CPPPaP sú bezplatné.